zaAutobusy.cz - logo

PŘIHLÁŠKA do spolku Asociace nepravidelné autobusové dopravy, z.s.

se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
reg. Městským soudem v Praze v oddílu I , vložce číslo 74661 dne 15.03.2021
IČ 106 705 13

Osobní a kontaktní údaje žadatele o členství:
Doplňující údaje

Současně s přihláškou prosíme o zodpovězení následujících otázek, abychom lépe hájili Vaše zájmy.

Kolik autobusů provozujete (prosím rozdělte podle EURO normy)
Závěrečná ustanovení:

Odeslání elektronické přihlášky stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s planými Stanovami Asociace nepravidelné autobusové dopravy, z.s. (dále jen „Spolek“), jehož přidruženým členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok schůze výboru Spolku, který rozhoduje o přidruženém členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti přidruženého člena Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku.

Tímto souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro vnitřní potřeby Spolku, beru na vědomí, že Spolek bude zpracovávat mé výše uvedené osobní údaje, datum vzniku a zániku členství, datum a výši úhrady členských příspěvků a další údaje mnou poskytnuté pro administrativní a zákonem stanovené účely. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas poskytují na dobu mého členství ve Spolku. Příjemci osobních údajů mohou být zejména osoby, které zajišťují administrativní činnosti Spolku, přípravu akcí pořádaných Spolkem a vedení účetní a daňové agendy Spolku. Údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu, pro účely účetnictví po dobu stanovenou právními předpisy. Beru na vědomí, že mám právo na přístup k osobním údajům, jejich aktualizaci, opravu, případě výmaz a další práva dle čl. 15-23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.